O PARS o.p.s.

Vznik a historie:

 • společnost PARS vznikla v únoru 1999 transformací z Nadace 2. zdravotního praporu 2. US pěší divize, dle zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb.
 • registrace je provedena v Rejstříku obecně prospěšných společností vedené Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 23

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb PARS:

 • poskytuje obecně prospěšné služby dle zakládací listiny hlavně služby veřejnosti, které usnadňují a zkvalitňují pobyt pacientů v nemocnici, to znamená nadstandardní vybavení následujících místností:
  • pokoje
  • společenské místnosti a jídelny
  • čekárny, vyšetřovny a herny pro děti

Orgány společnosti PARS:

 • řídícím orgánem je správní rada (členové nepobírají odměnu za výkon funkce)
 • kontrolním orgánem je dozorčí rada (členové nepobírají odměnu za výkon funkce)
 • statutárním orgánem je ředitel jmenovaný správní radou

Princip hospodaření PARS:

 • Příjmy:
  • tržby za obecně prospěšné služby
  • dary
 • Výdaje:
  • režie provozu stávajících pokojů s nadstandardním vybavením (údržba, obnova)
  • vybudování a zařízení nových pokojů
  • zařízení čekáren a vyšetřoven
  • zařízení heren na dětských odděleních Fakultní nemocnice Plzeň
 • Zisk:
  • vytvořený zisk musí Pars o.p.s. použít výhradně na poskytování služeb, ke kterým byla zřízena, tzn., že v našem případě vydělané peníze získá opět Fakultní nemocnice v Plzni